بازرسی و کنترل کیفیت

شرکت نوآور ارتباط صنعت با توجه به شناخت عمیق از فرآیند تولید، باور دارد که محصول نهایی بی کیفیت، می تواند هزینه های بسیار زیادی را بر مشتریان تحمیل کند و از آنجایی که قطعات کلیدی، اهمیت به سزایی در کارکرد محصول نهایی دارند، وجود نقص در آنها می تواند هزینه های زیادی را به همراه داشته باشد. به همین جهت، برنامه بازرسی Zero) %100 Defect) در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.
مشتری، برند ه ی واقعی اعمال کنترل کیفیت بر محصولات است چرا که درنهایت محصول باکیفیت به دست او می رسد و موجب رضایت خاطر او می گردد. به همین خاطر امروزه، تمامی شرکت های تولیدی بر روی ایجاد یک محصول بدون خطا تمرکز دارند. شرکت نوآور ارتباط صنعت علاوه بر بازرسی اقام ورودی، کنترل کیفیت حین فرآیند و ممیزی فرآیند تولید و بازرسی محصولات نهایی، به صورت ویژه به خطا ناپذیری و بازرسی 100 % نیز اهتمام دارد و این مهم را پیشتوانه افزایش کیفیت و رضایتمندی و همچنین کاهش هزینه نهایی مشتریان خود می داند.
برخی از مهم ترین ویژگی هایی که مورد بازرسی سریع قرار می گیرند عبارتند از آزمایش اتصال کوتاه ،آزمایش مدار باز ،آزمایش قطعی مدار، آزمایش اندازه گیری ولتاژ بالا، آزمایش اندازه گیری هادی و مقاومت سیم و اندازه گیری و پایش تمامی مشخصات کلیدی المان های الکترونیکی به کار رفته در محصول نهایی.
همچنین شرکت نوآور ارتباط صنعت در این مسیر از مطرح ترین دستگاه های تست دنیا همچون دستگاه های آلمانی تست درخت سیم TSK و دستگاه تست، های ولتاژ spselectronic بعنوان پشتیبان تضمین کیفیت محصولات و فرآیندهای تولید از منافع مشتریان بهره می برد.