سرمایه های انسانی

شرکت نوآور ارتباط صنعت بر این باور است که تحقق اهداف و برنامه های این شرکت نظیر تبدیل شدن به برندی معتبر در سطح خاورمیانه، افزایش سرعت در نمونه سازی و تولید محصول، ارتقا سطح کیفیت و کاهش اتاف ها و همچنین ایجاد رابطه ای بلند مدت با پیمانکاران و مشتریان، در گرو عملکرد کارکنان این سازمان می باشد و از این رو، نیروی انسانی خود را به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان دانسته و شکوفایی و بهره وری در سازمان را وابسته به عواملی چون، کسب مهارت، ، فراهم کردن محیط کاری سالم از نظر اخلاقی و رفتاری و ایجاد اعتماد و تقویت روحیه کارکنان می داند و همواره در راستای شناسایی، جذب، حفظ و ارتقای مهارت ها و توانمندی های کارکنان خود، تاش می کند.