طراحی و نمونه سازی

پس از انجام مذاکرات و توافق طرفین در ابتدا محصول مورد نیاز شرکت خریدار، توسط واحد طراحی مهندسی و تکوین محصول مورد بررسی قرار گرفته و نمونه سازی جهت دریافت تاییدیه صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است با توجه به اینکه شرکت نوآور ارتباط صنعت از کارشناسان خبره در این امر بهره می برد، لذا در صورت نیاز به اصلاح محصولات با تکیه بر دانش روز دنیا مشاوره لازم به مسئولان متصدی شرکت خریدار صورت خواهد گرفت.