آزمایشگاه

آزمایشگاه

شرکت نوآور ارتباط صنعت، دستیابی به محصولات با کیفیت را به عنوان یکی ازرش های پایه ای خود تبیین کرده است و معتقد است که استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی به روز و به کارگیری دستورالعمل ها و استاندرادهای تعیین شده، می تواند عاوه بر تضمین کیفی محصول برای مشتریان، این اطمینان را برای مجموعه نیز، ایجاد کند.
این شرکت آمادگی دارد تا تمامی آزمون های تعریف شده در استانداردهای ملی و بین المللی در آزمایشگاه های خود انجام دهد و نتایج تمامی این آزمایش ها، قابل ارائه به مشتریان می باشد.
همچنین آزمایشگاه این مجموعه، قادر است تا آزمایشاتی را بنا بردرخواست مشتریان انجام داده و نتایج آزمایش را به ایشان، ارائه دهد.
آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت نوآور ارتباط صنعت با پشتیبانی پرسنل آموزش دیده و مجرب و نیز با برخورداری از دستگاههای مدرنِ مورد استفاده در آزمون های مواد اولیه ومحصول ، آخرین دستورالعمل های کنترل کیفی و استاندارد های ملی و بین المللی را در ارزیابی کیفی محصولات تولید شده و همچنین در کنترل فرآیندهای تولید آنها، از خرید مواد اولیه تا انبار داری محصول نهایی به اجرا در می آورد.
همچنین به دلیل اهتمام ویژه مدیریت شرکت به اصل کیفیت و با توجه به تاثیر مهم تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی در نتایج آزمایش ها ، این شرکت با اختصاص دادن بودجه قابل توجه سالیانه به آزمایشگاه های مجموعه خود به منظور خرید دستگاههای به روز دنیا و همچنین گسترش فضای آزمایشگاه همواره سعی در ایجاد بهبود مستمر در عملکرد این واحد دارد.