برنامه مشتریان وفادار

برنامه مشتریان وفادار

شرکت نوآور ارتباط صنعت بر این باور است که فروش پایان کار نیست و ارتقا کیفیت و نوآوری محصولات، در گرو توسعه بخش خدمات پس از فروش برای مشتریان می باشد.
برای دستیابی به این مهم راهکارهای متفاوتی وجود دارد که در کنار این مسیرها، تمرکز مجموعه نوآور ارتباط صنعت بر ایجاد باشگاه مشتریان و ارائه خدمات ادواری برای مشتریان وفادار خود می باشد. باشگاه مشتریان طرح و برنامه ای برای تضمین امتداد همکاری پس از فروش بوده و هدف اصلی از اجرای این طرح، همراه شدن در مرحله انبارش، بکار گیری و استفاده از محصول توسط مشتریان می باشد.
با توجه به این موضوع که تمامی واحد های یک مجموعه تولیدی نظیر انبار، تولید، اپراتورها و … از ذی نفعان محصولات ما هستند، ارائه خدماتی نظیر بازدید ادواری از سایت تولید و انبار مشتریان و ارائه راهکارهای کاهش هزینه و ضایعات، شناسایی فرصت های بهبود در واحد تولید مانند ابزارها و مکانیزم های مناسب حمل و نقل، اندازه گیری میزان رضایت و شکایت مشتریان وفادار و بهبود شاخص های رضایتمندی و … در دستور کار باشگاه مشتریان مجموعه نوآور ارتباط صنعت قرار دارد.