مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت نوآور ارتباط صنعت به عنوان یک مجموعه سرآمد باور دارد که پرداختن به دغدغه های اجتماعی و زیست محیطی به طور موازی در عملکرد کسب و کار و توسعه سازمان نقشی موثر و کلیدی را ایفا می نماید و این شرکت عاوه بر پایبندی و تمرکز بر ارزش های تعیین شده، خود را نسبت به محیط اطراف خود و همچنین نسبت به جامعه مسئول می داند.
در این راستا شرکت نوآور ارتباط صنعت تاش دارد تا به عنوان یک سازمان سبز، در جهت حفظ محیط زیست پیرامون خود با رویکرد مدیریت بهینه منابع از طریق کاهش مصرف انرژی و حفظ سامت محیط زیست، مراقبت های لازم را به انجام رساند.
همچنین این شرکت سیاست هایی را جهت اجرای نقش مسئولیت اجتماعی خود تدوین نموده است. بطوری که با همراهی سازمان های حمایت کننده و موسساتی نظیر کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در زمینه جذب نیرو از میان افراد نیازمند، خانواده های بی سرپرست و خانم های سرپرست خانواده اقدام نماید. همچنین برنامه هایی را برای توانمندسازی مدارس و موسسات آموزشی پیرامون خود تدوین نموده است و امیدوار است تا بتواند نقش موثری در جهت رشد و تعالی آینده سازان کشورمان نیز بردارد.