تأمین قطعات برای تولیدکنندگان

شرکت نوآور ارتباط صنعت می داند که کیفیت محصول نهایی، در گرو کیفیت قطعات به کار رفته در آن محصول می باشد و در شرایط فعلی تامین قطعات با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب ، یکی از مهم ترین دغدغه های تولیدکنندگان است. این شرکت در بیش از یک دهه فعالیت در تامین، توانسته است با شناسایی مناسب ترین تامین کنندگان رابطه ای محکم با آنها ایجاد نماید. اکنون برای استفاده از این ظرفیت امکان تهیه و تامین قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان را نیز به مجموعه خدمات خود افزوده است.
این شرکت در گام نخست نسبت به شناسایی شرکت های مرجع تولید کننده مواد اولیه و در گام بعدی نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز با محوریت دستیابی به محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب اقدام نموده است و در این راستا با برقراری ارتباط موثر با تولیدکنندگان مطرح قطعات و مواد اولیه، توانسته است تا دفاتر نمایندگی خود را در کشورهای منتخب و مطرحی از جمله ترکیه، کره و چین ایجاد کند و با این اقدام، اطمینان از تامین با کیفیت و به موقع قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان به همراه آورد.