عقد قرارداد و سفارش

پس از نمونه سازی محصول توسط واحد طراحی مهندسی و تکوین محصول و ارائه به شرکت خریدار جهت بررسی نهایی، در صورت رضایت و ارائه تأییدیه کتبی، قراردادهای لازم تنظیم و پس از امضاء طرفین پروسه ی تولید مطابق با پلن ارسالی از سوی خریدار آغاز خواهد شد.